Freedom Summertime của Translee

Tôi không hiểu chính xác làm thế nào tôi chưa bao giờ nghe về Translee trước đây, tuy nhiên đây là một album tuyệt vời.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.