Một số ít của Damien Rice

từ một chương trình 9.10.03. Chỉ vì tôi có thể.

Stand By Me (Ben E King Cover) w/The Bear & Rachel Yamagata-Damien Rice

Hallelujah (bìa Leonard Cohen) -Damien gạo

Haze tím (Hendrix) -damien gạo

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.