Bambino Gold (bản mixtape tự làm)

bẫy tốt. Mọi người đều làm bẫy. Nhưng rất nhiều trong số đó thật tệ. Điều này không.

Ngoài ra: Không có DJ.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.